Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Usnesení VI. sjezdu SL ČRUsnesení VI. sjezdu SL ČR

konaného dne 17. 4. 2009 v areálu MO AČR v Praze Na Valech

 

Delegáti sjezdu projednali dosavadní stav činnosti Svazu letců České republiky vyjádřený v přednesených zprávách a dalších dokumentech a uděluje odstupujícímu Předsednictvu absolutorium. Na základě potřeb a úspěšného rozvoje občanského sdružení Svazu letců ČR, s cílem splnit jeho úlohu ve prospěch celého českého letectví a s využitím dlouholetých tradic, VI. sjezd Svazu letců ČR

 

1.     Schvaluje :

1.1   Zprávu Předsednictva o činnosti Svazu letců v období od 21. 4. 2006 do 17. 4.  2009.

 1.2   Zprávu o finančním hospodaření SL ČR.

 1.3   Výsledky voleb Předsednictva SL ČR a Revizní komise SL ČR.

Zápis volební komise tvoří přílohu č.1 Usnesení.

 

2.       Bere na vědomí :

 2.1     Zprávu Revizní komise SL ČR.

 2.2     Vystoupení hostů.        

 

 3.       Ukládá Celostátnímu výboru Svazu letců ČR:

3.1       Projednat všechny připomínky a podněty přednesené delegáty a využít je pro další zkvalitnění práce Svazu letců. Nepřednesené příspěvky, avšak písemně doložené, projednat a podat zprávu odbočkám, které budou informovat své členy.

3.2       Rozvíjet iniciativu a aktivitu při získávání finančních zdrojů pro zajištění činnosti Svazu letců prostřednictvím leteckých společností, spolupracujících právních subjektů i fyzických osob.

3.3      Rozvíjet styky a spolupráci s ostatními leteckými organizacemi a subjekty, jako je AeČR, LAA doma i v zahraničí.

3.4       V součinnosti s MO ČR a velitelstvím Vzdušných sil pokračovat ve spolupráci s Asociací evropských leteckých sdružení, ve své činnosti respektovat Statut a Organizační řád EPAA.

3.5       Ve spolupráci s Asociací vojáci společně prosazovat praktické uskutečňování  péče

  o  veterány 2. světové války, především v oblasti zdravotní a sociální péče a to včetně jejich vdov. Přiměřenou péči věnovat i ostatním leteckým důchodcům a jejich vdovám.

3.6    Rozvíjet a prohlubovat spolupráci se sdružením CZ ALPA ČSA na základě dohodnutého kolektivního členství ve SL ČR, schváleného V. sjezdem.

 

4.     Ukládá Předsednictvu a Celostátnímu výboru SL ČR:

4.1     Pokračovat v úzké spolupráci s odbočkami, napomáhat jim při vytváření a plnění vlastních plánů činnosti, všestranně podporovat vzájemnou spolupráci mezi odbočkami.

4.2     Udržovat dobré kontakty s Velitelstvím vzdušných sil AČR a základnami letectva, nalézt v jejich řadách podporu pro svoji činnost, snažit se o rozšíření kontaktů s létajícím personálem za účelem získání nových členů SL. Aktivně se podílet na činnosti Asociace vojáci společně, aktivitu vyvíjet také  k civilním leteckým složkám.

4.3     Podporovat a nadále rozšiřovat práci historických sekcí odboček SL ČR, získat pro ně další členy SL. Prohlubovat vztah k leteckým tradicím zejména mezi mládeží a pokračovat ve spolupráci při audiovizuálním zpracování dějin československého a českého letectví.

4.4     Podílet se na pořádání Leteckých dnů, Dnů otevřených letišť, setkáních aviatiků, výstav a dalších akcí, propagujících české letectví.

4.5    Výsledky sjezdu zveřejnit ve Zpravodaji Svazu letců, podle potřeby distribuovat na letecké základny, civilní letecké společnosti, případně i sdělovacím prostředkům. K informaci o jednání a průběhu sjezdu využít internetovou stránku SL.

4.6    Zpracovat novelu Statutu a Organizačního řádu SL ČR, návrhy na změny a doplňky projednat na CV SL a předložit ke schválení na VII. sjezdu SL ČR.

4.7    Hledat cesty a prostředky ke objasnění zkreslených nebo nepravdivých informací o čs. letectvu po II. světové válce a jeho generaci.

4.8    Provést inventarizaci smluvních závazků a dohod a zajistit jejich kontrolu a plnění

         oběma smluvními stranami.

 

5.     Ukládá Předsednictvu SL ČR:

5.1   Ve smyslu článku 3.7 Statutu a ve smyslu článku 3.4 tohoto Usnesení upravit zásady

         mezinárodní spolupráce a o obsahu norem spolupracujících organizací informovat

         celostátní výbor Svazu letců ČR. Kde transformace mezinárodních norem bude

         vyžadovat zásah do Statutu nebo Organizačního řádu Svazu letců ČR, předložit návrh

         na jejich kodifikaci jako součást nové úpravy Statutu a Organizačního řádu.                                                                                                    

6.     Ukládá odbočkám :

6.1     Získávat další členy Svazu letců.

6.2     Iniciativně zakládat Kluby Svazu letců a získávat pro ně nové členy.

6.3    Pečovat o památníky a pamětní desky padlých letců  a letců zahynulých při výkonu svého povolání.

6.4    Získávat další členy SL pro podpůrný fond.

6.5    Usilovat o záchranu historických materiálů o letectví, letcích a jejich osudech.

6.6.  Soustředit poznatky, připomínky a návrhy na věcné řešení organizace a náplně SL ČR a      do konce června 2009 je písemně předsedy Odboček předložit Předsednictvu SL ČR.

 

 7.      Ukládá delegátům odboček :

Informovat členy odboček o průběhu sjezdu a seznámit je s novými svazovými orgány.

 

  8.     Ukládá předsedovi Revizní komise SL ČR

    Předložit CV SL ČR nový Jednací řád Revizní komise, ve kterém budou zapracovány

    návrhy a podněty z diskuze schválené sjezdem, které souvisí s činností Revizní komise.

 

 

Přílohy č. 1:  - Zápis volební komise

              č. 2:  - písemně podané diskusní příspěvky.

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. dubna 2009                                                    Předseda SL ČR

 


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz