Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

Usnesení mimořádného sjezdu SLČR 2014Usnesení mimořádného sjezdu Svazu letců ČR

konaného dne 25. 9. 2014 v areálu MO – Na Valech v Praze


Delegáti sjezdu se většinou hlasů usnesli takto:

1) Vzali na vědomí
a) vystoupení předsedy PhDr. Rampuly,
b) přednesenou zprávu o cause MIDO Film Brno

2) Schválili:
a) Stanovy Svazu letců ČR s úpravami jak byly schváleny.
b) Zprávu o finančním hospodaření.
c) Zprávu Kontrolní komise.

3) Zvolili
a) nové Předsednictvo Svazu letců ve složení: Janda, Macura, Kubala, Pelčák, Minařík, Mihule, Macháček, Koval a Kolář.
b) Kontrolní komisi ve složení: Limburský, Breburda a Novosad.

4) Předsednictvo SL zvolilo:
a) předsedou SLČR: genmjr. Ing. Jiřího Kubalu.
b) prvním místopředsedou SLČR: plk. Ing. Oldřicha Pelčáka
c) místopředsedy SLČR: genmjr. Ing. Ladislava Minaříka a plk. Ing. Macuru.

5) Kontrolní komise SL zvolila
předsedou KKSL: plk. Ing. Breburdu.

6) Ukládají

a) Celostátnímu výboru (CVSL)
a) projednat všechny připomínky a podněty přednesené delegáty a využít je pro další zkvalitnění práce Svazu letců ČR. Nepřednesené příspěvky, však písemně doložené, projednat a závěry publikovat ve Zpravodaji.
b) seznámit své členy s novými Stanovami a navazujícími interními normami
c) dopracovat spolkové dokumenty tak, aby byly předloženy k projednání schválení delegátům řádného sjezdu SLČR v roce 2015,
d) v r. 2015 svolat řádný sjezd SLČR,
e) 2 x do roka kontrolovat plnění cílů a poslání Svazu letců ČR nejméně v rozsahu určeným Stanovami,

b) Předsednictvu svazu letců ČR
a) podat žádost o zapsání Svazu letců ČR do veřejného rejstříku spolků
b) úředně schválené Stanovy v kopiích předat všem členům CVSL, zveřejnit ve Zpravodaji SL a na webových stránkách SLČR
c) schválené Stanovy rozpracovat do návrhu Organizačního řádu SL, Jednacího řádu CVSL, PSL, KK SL a Směrnic pro hospodaření. Tyto dokumenty předložit CVSL ke schválení do konce roku 2014.

c) Kontrolní komisi
a) schválené Stanovy rozpracovat do návrhu Jednacího řádu KK SL, který předložit CVSL ke schválení do konce roku 2014.

7) Doporučují odbočkám:
a) získávat další členy Svazu letců ČR.
b) podle rozhodnutí členské základny požádat o registraci jako spolek s právní subjektivitou,
c) pečovat o památníky a pamětní desky padlých letců a letců zahynulých při výkonu svého povolání,
d) usilovat o záchranu historických materiálů o letectví, letcích a jejich osudech.

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz