Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

"Okřídlený lev" Stanovisko SLČR

Stanovisko Předsednictva SLČR ve věci Památníku „Okřídlený lev"

Po poměrně krátké, ale mimořádně intenzívní kampani byl dne 17. června 2014 v rámci k tomu svolaného shromáždění v Praze 1, v parku Na Klárově, instalován památník „Okřídlený lev" na počest 2500 Čechů a Slováků, kteří během 2. světové války v letech 1940-1945 sloužili v britském královském letectvu (RAF). Podle k tomu vydaných tiskových materiálů je tento „Památník“ darem českému a slovenskému lidu od britské komunity, která žije a pracuje v České a Slovenské republice.
Celou tuto zcela soukromou akci organizačně uspořádal a pomocí sbírky finančně zajistil generální ředitel firmy Best Communications Praha pan Euan Edwothy spolu s aktivní účastí vojenského přidělence Velvyslanectví Velké Británie plk. Andrew Shepherda. Autorem tohoto díla je britský sochař Colin Spofforth.

Až potud je možné konstatovat, že každé připomenutí významné existence našeho leteckého odboje ve 2. světové válce upozorňuje na jeho důležitost v novodobé historii našeho státu a je potřebné za něj v každém případě poděkovat.

Jde však o to, že celý průběh závěrečné přípravy vedoucí k odhalení tohoto Památníku doprovázela většinou jednostranně zaměřená mediální kampaň, a to zvláště v deníku Mladá Fronta Dnes. Z té vyplývalo, že teprve vděčná, u nás současně obchodující britská komunita, dokonce podle seznamu dárců s přispěním českých a slovenských podniků a občanů si teprve uvědomila, že v tvrdé letecké bitvě o Britanii a i o Evropu, jak je ve vydaných tiskovinách uvedeno, bojovali i naši letci. Rozhodla se proto Čechům a Slovákům, kteří na ně už domněle zapomněli, darovat po 69 letech od skončení 2. světové války Památník, aby své hrdiny mohli konečně důstojně uctívat. Tento fakt byl s mnoha chybami, zvláště v počtech a odbornosti uváděných letců (2500 pilotů) zvláště zdůrazňován.

K tomu je ovšem nutné jednoznačně připomenout několik nesporných faktů.

Centrální a oficielně nazvaný „Památník padlých čs. letců ve 2. světové válce" byl již v roce 1996, tedy před 18 léty, odhalený pod záštitou prezidenta Havla. Stojí na Náměstí Svobody v Praze 6 a jsou na něm vytesána všechna zjištěná jména padlých, i jinak ve službě zahynulých letců v počtu více než 550. Zároveň jsou zde výtvarně přesně zobrazeny znaky všech čs. leteckých "squadron" působících v RAF, a tím je vzdán hold všem Čechoslovákům, kteří v nich v letech 1940-1945 měli tu čest sloužit a podle své odbornosti i v leteckých bitvách bojovat. Tento Památník byl zřízen v nejkratší době, kdy to bylo po roce 1990 ve svobodném státě možné, a to jako základní úkol při obnovení tradičního leteckého spolku „Svaz letců ČR" jehož prvním předsedou byl tehdy plk. Ing. Josef Pavlík. Byl vybudován v úzké součinnosti s nově ustanoveným „Sdružením čs. zahraničních letců 1939-45“ v čele s genpor.lng. Františkem Fajtlem a dalšími jeho vedoucími činiteli genmjr. Aloisem Šiškou a genmjr. Stanislavem Hlučkou. Svou úlohu zde sehrála i AČR, reprezentovaná nejvyšším představitelem Českého vojenského letectva genmjr. Pavlem Štrublem i členem jeho štábu plk. Zdeňkem Jenyšem.

Na jeho konečnou podobu byly vyhlášeny dvě veřejné soutěže a teprve ve druhé zvítězil námět ve světě známého akademického sochaře Františka Bělského, zahraničního vojáka žijícího v Londýně, tento portrétoval mimo jiné anglickou královnu i Winstona Churchilla. Pražští památkáři jeho moderní vzhled uvítali (jakoby nařezané profily křídla známého anglického letadla Mosquito, na kterém také naši piloti bojovali) a po mnoha jednáních na magistrátě jej i místo instalace bez problémů odsouhlasili. Je umístěn v blízkosti centrálních budov MOČR a GŠ AČR, a jeho vážnost je tím dokonce zdůrazněna. Na jeho postavení byla v ČR Svazem letců vyhlášena peněžní sbírka, tato pak byla doplněna státní dotací na základě iniciativy tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka na 3,5 milionu Kč. Tento památník je doposud majetkem SLČR a při všech historických příležitostech jsou u něj každoročně organizována slavnostní shromáždění za účasti AČR. Při své státní návštěvě se zde padlým hrdinům poklonila také britská královna i mnozí další vládní činitele a úctu padlým zde projevují i místní odbojářské organizace městské části Praha 6. Není u nás ani zdaleka jediným memoriálem, jsou i další, jako na hřbitově v Prostějově (kolébka vojenského letectva po válce, ale hlavně v první republice) dále v Plzni, Českých Budějovicích, v Brně i jinde. Na mnoha místech ČR již také existují i dále vznikají památeční desky se jmény místních hrdinů.

Ze zveřejňovaného příběhu britského daru v tisku (stále je ovšem třeba připomínat že je za něj nutné vzdát jeho iniciátorům čest) však vyplývalo, že se o těchto našich základních iniciativách nic neví, viz například krutou větu Kateřiny Tučkové MfD 7. 6.: „Jde tu o podstatné gesto, které přichází neomluvitelně pozdě a je zahanbující, že je iniciované britskou komunitou žijící v Praze a ne námi“. Vedení SLČR na to ihned reagovalo dopisem tehdejší šéfredaktorce tohoto deníku paní Sabině SLONKOVÉ, ve kterém byla popsána výše uvedená fakta. Ta je plně uznala a písemně přislíbila, že se budou pracovníci redakce držet historických skutečností. Jejím odchodem z této vedoucí funkce v MfD tento závazek odezněl a všechny zprávy o dalším osudu tohoto památníku jsou vedeny v původním duchu. K tomu samozřejmě přispívá i prohlášení současného ministra kultury pana Daniela Hermana, že chce bránit (proč) tento artefakt svým tělem. Je ovšem pravděpodobné, že stejně jako píšící redaktoři, ani on neměl doposud možnost seznámit se se skutečným stavem věci. Přitom jde o úkol velké řady státních i veřejných organizací a spolků, jejíchž veřejným posláním je starat se důstojnou památku našeho leteckého odboje ve 2. světové válce.

Na základě různě znějících mediálních informací o přípravě vybudování památníku „Okřídlený lev“ napsal již 20. 3. 2014 místopředseda SLČR, plk. Ing. Jiří Macura, britskému vojenskému přidělenci plk. Andrew Shepherdovi dopis, ve kterém mu při jeho vzniku a instalaci iniciativně nabízel jakoukoliv konkrétní pomoc SLČR, tedy spolku, který byl založen již v roce 1918 a odchody našich letců do zahraničního odboje organizoval. Za tuto činnost bylo v letech 1942 – 1943 vedení Svazu letců nacisty popraveno.

Na nabídku místopředsedy SLČR plk. Ing. J. Macury nebylo bohužel nijak reagováno a SLČR byl tak vyloučen z jakéhokoliv přispění. Jedinou konkrétní akcí pak tedy byla účast pozvaného bývalého předsedy Svazu plk. PhDr. Rampuly, který se zúčastnil slavnostního odhalení tohoto památníku.

K celé této záležitosti předsednictvo SLČR zaujímá toto stanovisko:

SLČR pojímá instalaci památníku „Okřídlený lev“ soukromou organizací, nazvanou „Komunita britských obchodníků v ČR“ (s přispěním českých a slovenských podniků a občanů) jako vítanou podporu
pro zvýšení znalostí historické úlohy čs. západního leteckého odboje v našich podmínkách.
Zdržuje se komentáře k jeho umístění a uměleckému ztvárnění, což je úkol kompetentních orgánů.

Svaz letců ČR, jak již bylo řečeno, oceňuje každý podnět, který připomíná náš
letecký odboj ve 2. světové válce, a iniciátorům a tvůrcům tohoto památníku
vyjadřuje poděkování a přeje hodně zdaru.


V Praze dne 9. 12. 2014

Předseda SLČR                            Čestný předseda SLČR
Genmjr. Jiří Kubala                       plk. Ing. Josef Pavlík
© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz