Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

Organizační řád SLČR 2015Organizační řád
Svazu letců České republiky, z.s.
(SLČR)

Organizační řád Svazu letců České republiky z.s. (dále jen OŘSL) určuje závazná pravidla pro jednání orgánů SLČR. Je vydán v souladu se Stanovami SLČR schválenými Sjezdem SLČR zapsaným ve veřejném rejstříku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku (dále jen NOZ).

Čl.1

Úvodní ustanovení

1.1. OŘSL upravuje vnitřní vztahy SLČR, vztahy mezi jeho orgány, způsob vzniku, zániku a ukončení členství a další základní otázky nezbytné pro jeho život.
1.2. Vše co je uvedeno ve Stanovách SLČR se dál neupravuje, vyjma podrobnosti v OŘSL.
1.3. OŘSL zpracovává Předsednictvo SLČR (PSL), předkládá ho k projednání a schválení CVSL, jakož i jeho změny a doplňky.
1.4. Každý člen má právo podle svých možností, schopností a potřeb se účastnit aktivního života SLČR a v rámci jeho aktivit se sdružovat do zájmových sekcí. Spolky s plnou právní subjektivitou ve svých stanovách uvedou jakými formami se jejich členové budou podílet na účasti v aktivitách SLČR.
1.5. Každý člen SLČR starší 18 let má aktivní i pasivní volební právo. Může volit a být zvolen do všech funkcí SLČR, podávat návrhy, podněty a stížnosti, vyžadovat informace, užívat výhod plynoucích z členství a případně i výnosu z hospodaření.
1.6. Všichni individuální členové si jsou rovni ve svých právech a povinnostech, ve vztahu k SLČR, bez ohledu na to, zda jsou členy spolku s plnou právní subjektivitou, pokud jejich spolek je sdružen do SLČR nebo pobočného spolku.
1.7. Jednotlivec či menšina jsou vázáni rozhodnutím většiny. Tím ale není dotčeno jejich právo prosazovat a hájit ve vnitro svazovém životě svůj osobní nebo menšinový názor a usilovat o jeho opětovné projednávání. Na žádost navrhovatele bude znění zamítnutého návrhu uvedeno v zápise z jednání.

Čl. 2

Členství a členská legitimace


2.1. Členem SLČR se může stát fyzická nebo právnická osoba za podmínek uvedených ve stanovách SLČR prostřednictvím pobočného spolku nebo spolku s plnou právní subjektivitou (SsPPS). Podmínky členství ve SsPPS upravují stanovy daného spolku. Pokud se SsPPS sdruží do SLČR dle § 214 odst. 2 NOZ nesmí být podmínky členství v rozporu se stanovami SLČR.
2.2. Členství fyzické osoby ve SL ČR vzniká na základě podané přihlášky za člena a usnesením výboru SsPPS nebo pobočného spolku a schválením členskou schůzí uvedených subjektů.
2.3. Písemná přihláška má registrační a evidenční charakter a její obsah je přílohou OŘ
2.4. Dokladem o členství ve SLČR je členský průkaz člena SLČR, který na základě schváleného přijetí, a zaslané přihlášky a zaplacení poplatku vydá sekretariát SL. Členská legitimace je opatřena fotografií člena, obsahuje údaje o členovi SLČR. Členským průkazem člen SLČR prokazuje oprávnění, která mu plynou z členství ve SLČR podle stanovených podmínek. Členská legitimace je podepsaná předsedou SLČR.
2.5. Členská legitimace je majetkem SL ČR. Ztrátu legitimace je nutno hlásit výboru spolku, který požádá sekretariát SL ČR o vystavení duplikátu proti zaplacení stanoveného poplatku.Vzor legitimace schvaluje PSL.
2.6. SsPPS a pobočné spolky budou nadále užívat a uznávat členské legitimace vydané SLČR. Toto ustanovení zahrnou jmenované subjekty do svých stanov.
2.7. Odvolání proti rozhodnutí výboru SsPPS o nepřijetí za člena SLČR řeší Kontrolní komise SsPPS a u pobočných spolků Kontrolní komise SLČR
2.8. Členství vzniká dnem přijetí výborem spolku s plnou právní subjektivitou za člena SL ČR a u členů pobočných spolků orgánem určeným stanovami a OŘ SLČR a dále zaplacením zápisného a členského příspěvku. Vydání členské legitimace má deklarativní charakter.
2.9. Členství právnické osoby s právní subjektivitou je zahájeno řízením na základě písemné přihlášky příslušné osoby a schválením této přihlášky CVSL. Přihláška nemá předepsány náležitosti a je posuzována jako nabídka ke spolupráci. PSL je povinno na takovou nabídku odpovědět do 30 dnů s tím, že rozhodnutí náleží CVSL.
2.10. Členství právnické osoby s právní subjektivitou vzniká dnem podpisu Smlouvy o spolupráci (Smlouvy o sdružení) oběma stranami. SLČR neodpovídá za závazky kolektivního člena jako samostatného právního subjektu.
2.11. Na návrh výboru spolku nebo CVSL může být za zásluhy o SLČR uděleno čestné členství nečlenům SLČR.
2.12. Členství ve SLČR je spojeno s povinností platit členské příspěvky a další poplatky, spojené s vydáním členské legitimace nebo její ztrátou apod. Výši členských příspěvků stanovují SsPPS i pobočné spolky samostatně, výše části členských příspěvků ve prospěch SLČR je stanovena ve Směrnici o hospodaření SLČR. U kolektivních členů finanční příspěvky určí smlouva o spolupráci.
2.13. Změny ve výši členských příspěvků, dalších poplatků a jejich rozdělení navrhuje Předsednictvo a schvaluje CVSL
2.14. Členství ve SLČR zaniká:
2.14.1. Písemným oznámení o vystoupení orgánu SLČR
2.14.2. Rozhodnutím členské schůze spolku s právní subjektivitou o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků a u pobočných spolků rozhodnutím CVSL, byl-li na to člen jednou upozorněn.
2.14.3. Odnětím členství pro hrubé porušení stanov a řádů SLČR, spolku s právní subjektivitou, narušením vzájemných vztahů mezi členy spolků nebo při pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin.
2.14.4. Zánikem spolku s plnou právní subjektivitou nebo pobočného spolku, pokud se člen do 3 měsíců od jejího zániku nezaregistruje v jiném spolku s plnou právní subjektivitou nebo pobočném spolku.
2.14.5. Ukončením členství ve SLČR sdruženého nebo kolektivního člena, pokud se člen do 3 měsíců od jejího zániku nezaregistruje v jiném spolku s plnou právní subjektivitou nebo pobočném spolku.
2.14.6. Úmrtím člena
2.14.7. Zánikem SLČR
2.15. Ve sporných případech o zániku členství rozhoduje na základě odvolání člena členská schůze spolku s plnou právní subjektivitou, pro pobočné spolky KK. V případě odvolání se člena pobočného spolku ke Kontrolní komisi, tato věc projedná a navrhne CVSL řešení. CVSL pak rozhodne s konečnou platností.

Čl. 3

Organizace SL ČR

3.1. Základním článkem organizační struktury SLČR jsou:
3.1.1. spolky s plnou právní subjektivitou dobrovolně sdružené
3.1.1.1. Na základě ustanovení § 214 odst. 2 NOZ se spolky s plnou právní subjektivitou dobrovolně sdruží do SLČR na základě Smlouvy o sdružení, jakmile budou zapsána do veřejného registru.
3.1.1.2. Sdružení musí schválit členská schůze spolků s plnou právní subjektivitou a smlouvu podepíše předseda výboru, nebo stanovami určení členové.
3.1.1.3. Po platnosti a účinnosti přidružení do SLČR budou se spolky s plnou právní subjektivitou užívat název: Svaz letců ČR s připojením jejich označení zapsaným ve veřejném rejstříku.
3.1.1.4. Smlouva mimo jiné musí obsahovat dobu, na které se kolektivní členství sjednává a způsob jeho ukončení, jakož i další podmínky nezbytné pro očekávaný rozsah a způsob spolupráce.
3.1.2. Pobočné spolky
3.2. Orgány spolků tvoří Výbor spolku, Členská schůze (ČS) spolku a Kontrolní komise spolku (KKSp)
3.3. Každý SsPPS se řídí vlastními stanovami. Pobočné spolky a orgány SLČR se řídí stanovami, směrnicemi a řády, které, na návrh PSL, schvaluje CVSL.
3.4. Spolky s plnou právní subjektivitou jsou sdruženými subjekty a pobočné spolky jsou přímo řízenými subjekty organizační struktury SLČR.
3.5. Řídící a organizační orgány SLČR tvoří:
3.5.1. Předsednictvo SLČR (PSL).
3.5.2. Celostátní výbor SLČR, složený ze zástupců spolků a pobočných spolků
3.5.3. Kontrolní komise SLČR (KK).
3.5.4. Sekretariát SLČR
3.6. Sjezd SLČR je nejvyšším orgánem SLČR, jako nejvyšší orgán sdružených spolků a pobočných spolků ve věcech dotýkajících se sdružených činností a u pobočných spolků jejich přímého řízení
3.7. Volební období všech volených orgánů je tříleté.

Čl. 4

Volby a tvorba orgánů SLČR


4.1. Volební řády spolků schvalují členské schůze těchto subjektů. Volební řády řídících a organizačních orgánů SLČR schvaluje Sjezd SLCR. Základním principem je volba tajná, přičemž volba aklamací není vyloučena.
4.2. Ve volebních řádech musí být zachována zásada, že pro platnost hlasování musí být přítomna většina členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím a pro návrh se vyslovilo nejméně 50% oprávněných voličů. Při volbě orgánů, pokud došlo k rovnosti hlasů na posledním volitelném místě, rozhoduje los.
4.3. Předseda SLČR je volen členy PSL na prvním zasedání nově zvoleného PSL v den konání sjezdu, jednání řídí Předseda volební komise sjezdu.
4.4. Předseda KK je volen členy KK na prvním zasedání nově zvolené KK v den konání sjezdu, jednání řídí Předseda volební komise sjezdu.
4.5. Při volbě předsedů orgánů svazu (Předsednictvo, Kontrolní komise SL ČR) je zvolen ten kandidát, který získal více jak 50% oprávněných hlasů. Pokud v prvním kole hlasování žádný z kandidátů nedostal více jak 50% hlasů, postupují do dalšího kola dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Byl-li jediný kandidát, volba se opakuje v čase, na kterém se dohodnou účastníci hlasování. Pokud nedojde k dohodě, hlasování se opakuje bezprostředně. Pokud ani ve druhém kole hlasování nezíská žádný kandidát nad 50% hlasů, je za předsedu zvolen ten kandidát, který získal nejvíce hlasů. Obdobně se postupuje při volbě místopředsedů, či jiných volených funkcionářů SLČR.
4.6. Návrh na kandidáty může předložit kterýkoliv volitel nebo orgán SLČR do vyhlášení, že kandidátka je uzavřena. Uzavření kandidátky je oprávněn provést řídící nebo předsedající příslušným volbám. Při tajném hlasování pak dopisovaná kandidátka činí hlasovací lístek neplatným. Při hlasování aklamací se na návrhy v průběhu hlasování nebere zřetel.
4.7. Členské schůze spolků s plnou právní subjektivitou se konají podle stanov spolků s plnou právní subjektivitou.
4.8. Výbor SsPPS je volen členskou základnou na členské schůzi. Stanovy SsPPS stanovují jednotlivé funkce ve výboru, které jsou voleny podle příslušných ustanovení jejich stanov.
4.9. Stanovy SsPPS určují, zda je statutárním orgánem kolektivní orgán (výbor) nebo individuální (předseda, popřípadě více členů výboru) a jejich oprávnění k jednání. Rozhodnutí o orgánech spolků s plnou právní subjektivitou se řídí podle ustanovení § 243 NOZ.
4.10. Předsednictvo SLČR je svazovým orgánem a pracovním orgánem CVSL. V rámci pověření, které je obsaženo v usneseních a dokumentech sjezdu a CVSL, řeší otázky týkající se činnosti SLČR a spolupráce se státními orgány, orgány veřejné správy, samosprávy a jinými organizacemi.
4.10.1. Funkční období člena PSL začíná zvolením do funkce a končí uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním z funkce. Člen PSL může být volen opětovně.
4.10.2. Člen PSL má právo v době funkčního období ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným PSL, a to bez udání důvodů. Odstupující člen PSL ve svém písemném oznámení uvede i datum, ke kterému ze své funkce odstupuje. Následujícím dnem se členem PSL stává náhradník zvolený sjezdem v pořadí dle usnesení sjezdu SLČR
4.10.3. Za členy PSL mohou být zvoleni kandidáti navrhovaní jednotlivými členy SLČR, spolky nebo delegáty sjezdu SLČR. Kandidátem za člena PSL může být jen člen SLČR dle článku 4.1.3 Stanov SLČR. Pokud navrhovaný kandidát není přítomen na sjezdu, musí být prokázán jeho souhlas s případným zvolením za člena PSL. Jinak nemůže být zvolen.
4.10.4. Nejpozději do 30 dní od doby konání sjezdu zabezpečí odstupující PSL předání funkcí nově zvoleným členům PSL. Vyhotoví o tom zápis, který podepíší odevzdávající a přebírající členové PSL. Tento zápis se stane součástí zápisu nejbližšího zasedání PSL. Odevzdávající a přebírající dostanou kopii zápisu.
4.10.5. PSL zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc (nejméně 10 x za rok).
4.10.6. Zpracovává Jednací řád PSL, CVSL, Směrnici o hospodaření SLČR, Jednací a Volební řád Sjezdu SLČR.
4.10.7. Na návrh spolků s plnou právní subjektivitou, pobočných spolků, nebo podle vlastního rozhodnutí může PSL udělit členům i nečlenům SL medaili SLČR „Za zásluhy“. PSL zpravidla respektuje návrh spolků, v případě nesouhlasu o udělení medaile rozhodne CVSL. To nevylučuje, aby spolky s plnou právní subjektivitou ve svých stanovách a po schválení příslušného státního orgánu stanovili a udělovali vlastní medaili.
4.10.8. Medaile jsou evidovány na sekretariátu.
4.11. Za SLČR navenek jedná a podepisuje jeho předseda a určený člen PSL. Každý člen PSL jedná za SLČR v rozsahu pověřených kompetencí. Jedná-li někdo bez zplnomocnění, není SLČR tímto jednáním nebo dohodnutým závazkem nijak vázán.
4.12. Celostátní výbor SLČR je nejvyšší kolektivní orgán SLČR jako sdružení SsPPS a pobočných spolků mezi sjezdy, který je tvořen zástupci spolků s plnou právní subjektivitou a pobočných spolků, členy předsednictva a předsedou KK nebo jeho zástupcem.
4.12.1. Je koordinačním orgánem pro sdružené celostátní činnosti v souladu se smlouvou o sdružení uzavřenou mezi spolky s plnou právní subjektivitou a SLČR.
4.12.2. CVSL je nositelem programů a koncepcí SLČR schválenými sjezdem a dbá o naplnění poslání SLČR ve smyslu jeho stanov a základních dokumentů a směrnic SLČR.
4.12.3. Rozhoduje o všech otázkách, které jsou v souladu se Stanovami a nepřísluší do výlučné pravomoci Sjezdu, Předsednictva nebo spolků s plnou právní subjektivitou.
4.12.4. Schvaluje Jednací řád PSL, CVSL a KK SL , schvaluje Směrnici o hospodaření, navrhuje Sjezdu SLČR Jednací a Volební řád Sjezdu SLČR
4.12.5. Schvaluje smlouvy o sdružení nebo spolupráci a projednává vstup nebo přijetí kolektivních členů.
4.12.6. Vyjadřuje se ke spolupráci s mezinárodními nebo národními organizacemi.
4.12.8. V případě potřeby má právo žádat zprávu o hospodaření svazu v termínu, který uzná za potřebný.
4.13. Sjezd SLČR je nejvyšším orgánem SLČR. Je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech SL ČR v duchu jeho stanov, organizačního řádu a ve vztahu ke spolkům s plnou právní subjektivitou podle smlouvy o sdružení.
4.13.1. Sjezd svolává CVSL v intervalu nejvýše tří let. Sjezd může svolat i revizní komise, pokud CVSL neplní své povinnosti nebo nereaguje na kvalifikovaný požadavek spolků s plnou právní subjektivitou na jeho svolání. Požadavek musí být schválen většinou evidovaných členů spolků.
4.13.2. Sjezd musí být svolán nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí k jeho svolání, včetně stanovení klíče k volbě delegátů sjezdu.
4.13.3. Nejpozději 30 dnů před konáním sjezdu musí být známo:
4.13.3.1. Datum, místo konání, program a seznamy delegátů sjezdu
4.13.3.2. seznamy kandidátů do PSL a KK se základním profesním životopisem
4.13.4. Nejpozději 14 dnů před konáním sjezdu musí mít delegáti k dispozici projednávané sjezdové materiály.
4.13.5. Sjezd SLČR zpravidla projednává:
4.13.5.1. Plnění poslání a cílů SLČR za uplynulé období, včetně plnění usnesení posledního sjezdu.
4.13.5.2. Zhodnocení PSL, CVSL a spolupráce SsPPS a pobočných spolků na plnění poslání a cílů SLČR
4.13.5.3. Zhodnocení stavu hospodaření a dodržování základních dokumentů SLČR
4.13.5.4. Stanoví programové cíle na další období
4.13.5.5. Podle potřeby projedná změny v základních dokumentech SLČR
4.13.5.6. Sjezd zvolí nové členy PSL a KK
4.14. Kontrolní komise SLČR je orgánem svazu, který odpovídá Sjezdu za kontrolu hospodaření s majetkem Svazu, za dodržování základních norem SLČR, obecně závazných norem a pravidel, včetně smluvních ujednání. Nemá pravomoc zasahovat do nesdružených činností spolků s plnou právní subjektivitou.
4.14.1. Mezi sjezdy je nejvyšším odvolacím místem proti rozhodnutí CVSL a Předsednictva, vyjma vnitřních záležitostí spolků s plnou právní subjektivitou. Zjištěné nedostatky v dodržování Stanov SL, hospodaření a řešení stížností a připomínek předkládá PSL k řešení a o výsledcích informuje CVSL.
4.14.2. Funkční období člena KK začíná zvolením do funkce a končí uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním z funkce. Člen KK může být volen opětovně.
4.14.3. Člen KK má právo v době funkčního období ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným CVSL, a to bez udání důvodů. Odstupující člen KK ve svém písemném oznámení uvede i datum, ke kterému ze své funkce odstupuje. Následujícím dnem se členem KK stává náhradník zvolený sjezdem v pořadí dle usnesení sjezdu SLČR.
4.14.4. Za členy KK mohou být zvoleni kandidáti navrhovaní jednotlivými členy SLČR, spolky nebo delegáty sjezdu SLČR. Kandidátem za člena KK může být jen člen SLČR dle článku 4.1.1.1. Stanov SLČR. Pokud navrhovaný kandidát není přítomen na sjezdu, musí být prokázán jeho souhlas s případným zvolením za člena KK. Jinak nemůže být zvolen.
4.14.5. Nejpozději do 30 dní od doby konání sjezdu zabezpečí odstupující KK předání funkcí nově zvoleným členům KK. Vyhotoví o tom zápis, který podepíší odevzdávající a přebírající členové KK. Tento zápis se stane součástí zápisu nejbližšího zasedání PSL. Odevzdávající a přebírající dostanou kopii zápisu.
4.14.6. Zpracovává Jednací řád KK a prostřednictvím PSL předkládá CVSL ke schválení.
4.14.7. Jednací řád Kontrolní komise vychází z právních norem České republiky a respektuje obecně závazné lhůty pro kontrolu či vyřízení podnětu, stížnosti či odvolání člena v rámci oprávnění podle čl. 8.1.OŘ.
4.14.8. Je oprávněna svolat sjezd SLČR, pokud CVSL neplní své povinnosti nebo nereaguje na kvalifikovaný požadavek spolků s plnou právní subjektivitou na jeho svolání. Požadavek musí být schválen většinou evidovaných členů spolků.
4.15. Sekretariát SLČR (Sekretariát) je výkonný, administrativně organizační orgán Předsednictva a CVSL.
4.15.1. V čele sekretariátu stojí vedoucí sekretariátu, zpravidla 1. místopředseda SLČR. Funkci vedoucího sekretariátu může zastávat člen SLČR, je jmenován Předsedou SLČR po souhlasu CVSL.
4.15.2. Jmenování vedoucí sekretariátu, který za výkon funkce může pobírat odměnu, obsahuje mimo náležitosti uvedené v Zákoníku práce pro vznik pracovní smlouvy i přílohu s popisem funkce a pracovní činnosti.
4.15.3. Jmenování musí obsahovat i způsob a lhůtu ukončení výkonu funkce v případě porušení povinností nebo zanedbání administrativy či řádné péče o majetek a písemnosti Svazu.
4.15.4. Jmenování vedoucí sekretariátu, který za výkon funkce nepobírá odměnu, má stejné náležitosti podle 4.15.3. s tím, že skončení výkonu funkce bude provedeno dohodou nebo výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro obě strany je 1 měsíc.
4.15.5. Vedoucí sekretariátu odpovídá za činnost sekretariátu, vedení a řízení pracovníků sekretariátu bez ohledu na to, zda jde o dobrovolné pracovníky či pracovníky, kteří pobírají odměnu či mzdu.
4.15.6. Vedoucí sekretariátu odpovídá za řádné vedení všech písemností SLČR. Kontroluje dodržování pravidel účetnictví a styku se spolky s plnou právní subjektivitou i pobočnými spolky.
4.15.7. Odesílané písemnosti SLČR obsahují název organizace a datum vyhotovení, místo a přesnou adresu příjemců, stručný a jasný text, razítko a podpis oprávněných členů SLČR a evidenční číslo. Kopie každé písemnosti se zakládá.
4.15.8. Vede archiv SL ČR, registraci členů, vyřizuje písemnou korespondenci a agendu.
4.15.9. V případě potřeby, se souhlasem PSL, deleguje části povinnosti na členy sekretariátu.

Čl. 5

Obecná pravidla pro jednání a hlasování


Základním pravidlem pro jednání orgánů SL ČR a přiměřeně spolků s plnou právní subjektivitou je věcnost, pružnost, odbornost a komplexnost.O závažných, sporných nebo organizačních otázkách se hlasuje. Věc je schválena, hlasuje-li pro ni nadpoloviční většina přítomných s tím, že usnášení schopnost každého orgánu SLČR je dána přítomností více jak poloviny členů a členů spolků s plnou právní subjektivitou s hlasem rozhodujícím. Pro schválení změn stanov se vyžaduje souhlas 2/3 většiny přítomných delegátů sjezdu s hlasem rozhodujícím. Pravidla pro jednání a hlasování spolků s plnou právní subjektivitou určují jejich stanovy.

5.2. O veškerých jednáních SL ČR se pořizuje zápis, obsahující celý průběh a výsledky jednání. Zápisy se ukládají po dobu 10 let a pak se dalších 5 let archivují. Za stejných podmínek se ukládají výsledky hospodaření, zprávy o činnosti, usnesení výborů a zápisy ze schůzí a sjezdů. Pravidla dle tohoto ustanovení u spolků s plnou právní subjektivitou určují jejich stanovy.
5.3. Za splnění ustanovení čl. 5.2 odpovídá vedoucí sekretariátu SLČR a u spolků s plnou právní subjektivitou tuto povinnost obsahují jejich stanovy.

Čl. 6

Kluby SLČR


6.1. Kluby, pokud jsou zřízeny, jsou organizační součástí spolků s plnou právní subjektivitou a pobočných spolků.
6.2. SsPPS rozhoduje jejich zřízení, organizačním začlenění a poslání samostatně, u pobočných spolků CVSL Jejich zřízení se dává na vědomí sekretariátu SLČR.
6.3. O přijetí za člena klubu SLČR dle čl. 4.1.4. platí stejná pravidla jako pro přijetí za člena SLČR.
6.4. Práva a povinnosti členů klubu jsou shodná s právy členů SL ČR s tím, že v rozhodovacím procesu SLČR mohou mít u pobočných spolků hlas poradní a mohou mít omezeno pasivní volební právo, u SsPPS stanovují práva a povinnosti jejich stanovy.

Čl. 7

Sekce

7.1. Pro naplnění poslání SLČR mohou být zřizovány při CVSL a u pobočných spolků sekce, které svým odborným zaměřením působí ve vybrané oblasti. U SsPPS určují tuto možnost jejich stanovy.
7.2. O jejich zřízení rozhodují výše uvedené orgány samostatně.
7.3. Sekce může mát trvalý nebo dočasný charakter. Její trvání určí zřizovatel.
7.4. V čele sekce je její předseda, kterého si zvolí shromáždění sekce. První shromáždění svolá a řídí zřizovatel. Do 30 dnů od zřízení Sekce požádá předseda sekce zřizovatele o schválení Jednacího řádu sekce, případně dalších dokumentů dle potřeby.
Čl. 8

Zánik SLČR

8.1. V případě zániku SLČR o jeho majetku rozhodne sjezd SL.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Změny a doplňky OŘ, případně jeho novela je v pravomoci CVSL.
9.2. Počet platných a evidovaných výtisků OŘ, na návrh PSL, určí CVSL.
9.3. Všechny takto evidované výtisky jsou označeny podpisem Předsedy a dalšího člena Předsednictva, kde u podpisu je uvedeno „v.r.“ a verifikováno vedoucím sekretariátu.
9.4. 3 ks výtisků označené jako originál a vlastnoručně podepsané Předsedou a dalším členem Předsednictva jsou uloženy na sekretariátu a jsou určeny pro úřední potřebu, kde se prokazuje platnost kopie. Originály nesmí být vydány. V případě potřeby se ověří kopie.
9.5. OŘ byl projednán a schválen CVSL dne 10.3.2015 a tímto dnem nabyl platnosti. Účinnosti nabývá dnem zápisu SLČR z.s. do veřejného rejstříku.

V Praze dne: 10.3.2015

Generálmajor v zál. Ing.Jiří Kubala
Předseda SLČR


plk.v.v. Ing. Oldřich Pelčák
Vedoucí sekretariátu SLČR


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz